13/06/2024

ลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โดยมีนางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชน ด้านการปกครอง

โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมนั้น พระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา โปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ ชื่อว่า “พระไตรปิฎกสยามรัฐ” เป็นต้น

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบการประชาธิปไตยของไทยพระองค์แรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป