24/06/2024

ขอนแก่น – ศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทย แม่ครูจินตนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ”หมอลำกลอน”

เป็นการฝึกอบรมด้านการแสดงพื้นบ้านตำนานชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ที่ ศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทยแม่ครูจินตนา เย็น สวัสดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมงานให้กำลังใจครูจินตนา เย็นสวัสดิ์ตลอดจนทีมวิทยากรและเด็กเยาวชนต้นกล้าสภาวัฒนธรรม ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”หมอลำกลอน” ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสู่เยาวชน โดยมีแม่ครูจินตนา เย็นสวัสดิ์ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากร และนักเรียน ร่วมฝึกการแสดงหมอลำกลอน อย่างคึกคักสนุกสนาน

 

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “หมอลำกลอน”
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการแสดงพื้นบ้านตำนานชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

 

เพื่อเผ่ยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่อาเซียน อันเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสู่เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนสังคมเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ขอชื่นชมศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ตั้งใจถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาด้านหมอลำสู่เยาวชนได้เป็นอย่างดียิ่ง.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป