24/06/2024

ลำปาง-วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจัดกิจกรรมโครงการวิปัสสนากรรมฐาน (สติปัฏฐานสี่)เฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567

ลำปาง-วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจัดกิจกรรมโครงการวิปัสสนากรรมฐาน (สติปัฏฐานสี่)เฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567

 

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2567 และกิจกรรมแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐาน ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โดยพระครูโสภณวีรบัณฑิต ผศ. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงาน และได้รับความเมตตาจากพระครูสิริธรรมบัณฑิต ผศ.,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานในพิธี มีพระสงฆ์ สามเณร วัฒนธรรมจังหวัด อุบาสกอุบาสิกา มหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ร่วมพิธี ณ วัดศรีชุม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้วยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้ตระหนักถึงพันธกิจด้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม ส่งเสริมให้พุทธบริษัทดำเนินชีวิตตามหลักธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนา ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรมจัดกลุ่มให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ทำหน้าที่พัฒนาคนให้มีปัญญาด้วยหลักธรรมทางศาสนา อันก่อให้เกิดสันติสุขระดับบุคคลและสังคม โดยเฉพาะการเวริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐานสี่ เป็นกระบวนการฝึกพัฒนาตนเองก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับโลกียะ และโลกุตระ

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกีรยติ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ประจำปี 2567 เพื่อบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน สังคม สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามสติปัฎฐานสี่ไปประยุกต์ในกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ ปัญญา มีความฉลาดทางอารมณ์อันก่อให้เกิดสันติสุขภายในระดับบุคคล สังคมได้อย่างยั่งยืน

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป