16/06/2024

เชียงใหม่- พิธีปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน เจ้าภาพจัดการแข่งขัน คณะกรรมการผู้ตัดสิน ผู้บริหารการศึกษาหน่วยงานส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมดารารัศมี  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงนักเรียนทุกคนที่จะต้องถูกหล่อหลอมให้รู้จักวิธีการคิดร่วมกับกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล โดยการวิเคราะห์สภาพการณ์หรือปัญหาในชีวิตประจำวัน ให้อยู่ในแนวทางของการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่สร้างคนให้มีเหตุผล มีความเชื่อมั่นในปัญญาของตนเอง และจะเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญของพลเมืองไทยทั้งยุคปัจจุบันและต่อไปในอนาคตที่จะต้องพึงมี

และที่สำคัญยิ่ง นักเรียนทุกคน มีความมุ่งมั่น พยายาม ฝึกฝน  พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้ เหนือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับ พระกรุณาธิคุณพระราชทานมาแล้ว ลูก ๆ ทุกคนยังจะได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน    ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง ที่ลูก ๆ ทุกคนจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มพูนความรู้  และวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเติมเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลตามความสามารถ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชาติไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในวันข้างหน้า

นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้โรงเรียน    ยุพราชวิทยาลัย จัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน และมอบหมายให้ดำเนินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะแก่ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์และนักเรียน เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโจทย์ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการนำเสนอเทคนิค วิธีการแก้ปัญหา ในรูปแบบการแข่งขันประลององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการทำวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ระดับสูง อีกด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาณ สนามแข่งขันภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม, โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนในเครือข่าย โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ พสวท. ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 33 ทีม รวมถึงมีคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการประจำห้องแข่งขัน คณะดำเนินงาน จาก สพฐ. และ สสวท. และคณะทำงานของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 424 คน

โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเก็บคะแนน จำนวน 3 รอบ และคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 4 ทีม และได้คัดเลือกผู้ชนะเลิศเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร คณะครู จากทุกโรงเรียน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งจากสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา พร้อมทั้งคณะดำเนินงาน จาก สพฐ. และ สสวท. ที่ให้ความไว้วางใจต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในการรับเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าและดูแลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีจนงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

และในโอกาสนี้ ได้มอบหน้าที่เจ้าภาพการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่ผู้อำนวยการธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ผมมั่นใจว่า คณะผู้บริหาร และคณะทำงาน  ของโรงเรียนสุรนารีวิทยา มีศักยภาพสูงที่จะจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ให้เป็นกิจกรรมที่มากไปด้วยคุณค่า ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของสังคมไทย ต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน เป็นผู้มีความใฝ่รู้ และใฝ่เรียนตลอดชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้รวมถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดเป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สรรค์สร้างคุณประโยชน์ ต่อตนเอง สังคม  และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

พัฒนชัย / เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป