24/06/2024

เพชรบูรณ์-จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีรับมอบนโยบบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว

เพชรบูรณ์-จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีรับมอบนโยบบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว

 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี รับมอบนโยบบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายโกวิทย์ ศรีแห่งโคตร จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วม

 

นายโกวิทย์ ศรีแห่งโคตร จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม2566 อนุญาตให้คนต่างด้าว 4 สัญชาติประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนายจ้างได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าวไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งคนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเข้าสู่ขั้นตอน จัดทำเอกสารหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เพื่อรับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้ารับการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อที่จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

 

จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 13,274 คน เป็นแรงงานต่างด้าว กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ตุลาคม 2566 จำนวน 2,504 คน ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น แม้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่พบมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านบางส่วนลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านช่องทางธรรมชาติ และลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมกับ ส่วนกลางซึ่งมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบนโยบายและปล่อยแถว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป