15/06/2024

พิษณุโลก-ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2567 พร้อมทำความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

พิษณุโลก-ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2567 พร้อมทำความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

 

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานร่วมมือเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

 

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดแรงงานต่างด้าวในภาพรวมของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน ทั้งภาคการผลิต ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้การบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ ( MOU) เพื่อนำแรงงานชาวต่างด้าว เข้ามาทำงานในประเทศไทย

 

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ได้เร่งรัดและประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้นายจ้าง สถานประกอบการ ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและให้จ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย และได้บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบปราบปราม จับกุม ดำเนินคดี นายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายและแย่งอาชีพคนไทยอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 144 / 1,446 (แห่ง/คน) ดำเนินคดีนายจ้าง สถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง และแรงงานต่างด้าว จำนวน 5 คน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 7,362 คน

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป