24/06/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมหารือข้อราชการสำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมหารือข้อราชการสำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส

 

วันนี้ 6 มิ.ย.67 เวลา 09.40 น. ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และคณะ เดินทางมาพบปะ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือข้อราชการในพื้นที่ โอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนราธิวาส โดยมีพลเรือตรี มรุเดช บุญนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 นาวาเอก ธัชธรรม์ ณ สงขลา รองผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก กาจ บุญวิทยา รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีฯ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นเน้นย้ำ เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด การป้องกันการลักลอบขนย้ายยาเสพติดทางทะเล ให้ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อประเทศชาติและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

นอกจากที่ทางกองทัพเรือ ได้ติดอาวุธทางปัญญา ได้จัดการอบรมเรื่องการประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับทางภาครัฐ

พร้อมกล่าวอีกว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้มอบนโยบายให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทุกหน่วย ดำเนินการจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณชายหาด บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อยากให้มีการบูรณาการร่วมกันในเรื่องการซักซ้อมแผนทางทะเล ควบคู่กับการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับการใช้อาวุธ การป้องกันตัว ขณะปฏิบัติหน้าที่ ในการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้การบังคับบัญชา ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศรชล. โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม จึงมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานหลักของ ศรชล. 7 หน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในทะเล, การส่งกลับผู้เจ็บป่วยสายแพทย์ การบูรณาการหน่วยงานทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล, การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ,การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อตอบสนองภารกิจในการจัดการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป