19/06/2024

วธ. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วธ. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกหมู่เหล่า
นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวแถลงข่าว โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ผู้แทนวงดนตรีครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พลอากาศตรี อภิรัตน์ รังสิมาการ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ พลเรือตรี พาสุกรี วิลัยลักษณ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (RBSO) นายสมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธานมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ นางสาววิวรรณ กรรณสูต ผู้อำนวยการบริหารโครงการละครเพลงทัดมาลา มูลนิธิธรรมไทย คุณราซีน่าร์ อูเบรอย บาจาจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด และ นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการอนุกรรมการด้านจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมแถลงข่าว

ภายในงานมีการแสดงตัวอย่างการแสดงเทิดพระเกียรติ โดยวงดนตรีครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ และการแสดงรำถวายพระพร โดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผช.รมว.วธ. กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

โดยมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวนหลายรายการ ในวาระสำคัญต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่ซอฟต์พาว-เวอร์ของประเทศ (Thailand Cultural Centre Thailand Soft Power Space) เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน ถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสืบสาน รักษา และต่อยอด ยังเป็นการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมต่อไป โดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถานที่รองรับการจัดการแสดงและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะการแสดง รวมถึงองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงรามายณะนานาชาติ การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล เป็นต้น

รวมถึงการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาประยุกต์ให้เกิดเป็นคุณค่าและมูลค่าแก่ประเทศชาติ งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ หน่วยงานผู้ร่วมจัดจะได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมรับชมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ในวาระที่สำคัญยิ่งนี้ กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ กำหนดจัดในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประจำทุกปี โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ นี้ เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวธ.จึงได้กำหนดจัดโครงการเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยเป็นการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง เรื่อง รามายณะ หรือรามเกียรติ์ มาจัดแสดง โดยได้รับการตอบรับจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมการแสดง ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหภาพเมียนมา กัมพูชา และประเทศไทย จำนวน ๖ วัน (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)
นายโกวิท เผยอีกว่า หนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการคือ โครงการการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงและทรงดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อีกด้วย ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อวงการดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอขอบคุณศิลปินแห่งชาติ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติทุกหน่วยงานในครั้งนี้ ที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานที่อันเป็นพื้นที่จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หรือThailand Cultural Centre เป็นพื้นที่ซอฟต์เพาเวอร์ของประเทศ Thailand Soft Power Space เป็นศูนย์กลางการจัดการแสดง การประชุม การจัดนิทรรศการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อันมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ สืบสาน ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และสุนทรียภาพของชาตินั้น ๆ สู่สาธารณชนและกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึง

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมและติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th หรือเฟสบุ๊คศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/ThailandCulturalCentre และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้“

การแสดงทั้งหมดประกอบด้วย

๑) การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
๒) คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.
๓) กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๕๐ วันที่ ๙ ก.ค. ๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. (รอบประชาชน) ๔) งานมหาดุริยางค์เยาวชนไทยร้อยใจเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เนื่องในมหามงคลฯ ในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๕) เทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่าง ๑๒ – ๑๕ ก.ค. ๖๗
๖) การแสดงอุปรากร “มาดามบัตเตอร์ฟลาย” (Madama Butterfly) วันที่ ๒๓, ๒๔ ก.ค. ๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.
๗) การแสดง ๑๐ พระชาติชาดก โดยวง Siam Sinfonietta วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.
๘) โครงการสร้างสรรค์ละครเพลงต่อยอดศิลปะมวยไทยสู่สากล “ละครเพลงทัดมาลา” เฉลิมพระเกียรติ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น.
๙) การแสดงบัลเลต์บอลชอย โดยคณะบอลชอยบัลเลต์ จากสหพันธรัฐรัสเซีย เปิดงานงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.

๑๐) การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร” ระหว่าง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป