24/06/2024

ตาก – สภ.แม่สอดร่วมกับปกครองอำเภอแม่สอด อบรมชุดปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 2567

ตาก – สภ.แม่สอดร่วมกับปกครองอำเภอแม่สอด อบรมชุดปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 2567

ที่ห้องประชุม ศปก.ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ต.อ.พิทยากร เพชรรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด เป็นประธานในการอบรมชุดปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 2567 โดยมี ปลัดอำเภอแม่สอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา กำนันตำบลแม่กาษา ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กาษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย สถานีตำรวจภูธรแม่สอด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สอด ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการเสริมสร้างให้หมู่บ้าน/ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ “บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะเวลา 3 เดือน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเป็นการรักษาความยั่งยืน และคงไว้ซึ่งสันติสุข ให้ชุมชนปราศจากปัญหายาเสพติด เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป ////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป