15/06/2024

ลำพูน – จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ลำพูน – จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567ที่ผ่านมา เวลา 11:00 นาฬิกา ที่ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน ตั้งอยู่ระหว่าง หมู่ที่ 5 บ้านปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใมห่ และ หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีความรักความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นหลักชัย เป็นต้นแบบแก่พสกนิกรชาวไทยในการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง

โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน, นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, พันเอก ภาส วงศ์สารภี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน(ท.), พลตำรวจตรี บุณยวัต เกิดกล่ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางถนนเชียงใหม่ – ลำพูน เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดลำพูน ผ่านจุดสำคัญ อาทิ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในระหว่างเส้นทางที่ขบวนเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนผ่าน มีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมแสดงความจงรักภักดี และให้กำลังใจผู้ร่วมขบวนฯ ตลอดเส้นทาง

โดยมีจุดแวะพัก 3 จุด ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน, โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน และ สวนสาธารณะเชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ก่อนไปต่อยังศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์มาประดิษฐาน ณ หอประชุมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวีย์ หมู่ที่ 11 บ้านดอนแก้ว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09 นาฬิกา 30 นาที และส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯให้จังหวัดลำปาง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 07 นาฬิกา 30 นาที ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปยังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จัหวัดลำปาง และ เวลา 09 นาฬิกา 30 นาที เพื่อประกอบพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางต่อไป

การเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ตามเส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน โดยเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ครบทุกจังหวัด และมีกำหนดเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ไปยังกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมในขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 และขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ภาพนิ่ง ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป