24/06/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2

 

   
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มี นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ

   

ทั้งนี้เพื่อต้องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียงและการมีจิตสาธารณะ ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 280 คน จากสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 22 แห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และวิทยากรจิตอาสา 904 มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป