24/06/2024

สงขลา-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2567

สงขลา-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ Awaken New Depths “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และแสดงบทบาทของประเทศไทย ในระดับสากล พร้อมทั้ง เป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกของคนไทย ให้หันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน

 

วันนี้ 8 มิถุนายน 2567 เป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) ที่ บริเวณชายหาดหมู่ที่ 3 สวนป่าทักษิณ (เฉลิมพระเกียรติ) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในงานวันทะเลโลก ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร” ในปี 2551 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดอย่างเป็นทางการ ให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) เพื่อการเฉลิมฉลอง และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลก หันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล โดยปี 2567 กำหนดหัวข้อ ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร”

 

ทุกวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่ ในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และแสดงบทบาทของประเทศไทย ในระดับสากล พร้อมทั้ง เป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้หันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน จากนโยบายรัฐบาล และความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ดังนั้น ปี 2567 นี้ จึงได้จัดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้หัวข้อ “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร” โดยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในความร่วมมือ หรือการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในด้านการฟื้นฟู เพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิต คืนสุขภาพให้กับทะเลและมหาสมุทรของเรา

 

ซึ่งทะเลและมหาสมุทรกำลังอยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม ทั้งจากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการกระทำของมนุษย์ ทะเลได้ถูกทำลายและมีสภาพเสื่อมโทรมลงทุกวันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟื้นฟู เยียวยา และบำรุงรักษา ให้ทะเลและมหาสมุทรสามารถคงไว้ซึ่งนิเวศบริการ ช่วยสร้างผลผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

การจัดงานในวันนี้ มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปล่อยเต่าทะเล จำนวน 10 ตัว ปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 30 ล้านตัว ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 2 แสนตัว เก็บขยะบริเวณชายหาด ปลูกป่าชายหาด จำนวน100 ต้น กลุ่มเครือข่าย ทช. ร่วมวางซั้งบ้านปลา บริเวณชายฝั่ง กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กรต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนประมาณ 500 คน

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป