25/06/2024

นราธิวาส-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567

นราธิวาส-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567

 

   

วันนี้ 10 มิ.ย.67 เวลา 15.00 น. ที่ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี

   

ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 10 – 26 มิถุนายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในลักษณะการเป็นจิตอาสา สร้างผู้นำที่มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ และมีจิตสาธารณะเป็นเครือข่ายจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยคัดเลือกเยาวชน และนักเรียนเข้ารับการอบรมเป็นรุ่นแรก จำนวน 60 คน และผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 140 คน จากข้าราชการ และประชาชน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 200 คน และ มีวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ดูแลการฝึก จำนวน 77 คน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป