13/06/2024

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดปทุมธานี โดยที่ประชุมได้แจ้ง
ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทบุคคลของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

พร้อมกันนี้ได้แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน อายุ 10 – 18 ปี ประเภทบุคคล อายุ 18 ปีขึ้นไป และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา มีผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จำนวน 3 ราย ประเภทบุคคล จำนวน 1 ราย และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 3 ราย จึงได้ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดปทุมธานี

 

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม สำหรับในปีนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกของจังหวัดปทุมธานี ประเภทเด็กหรือเยาวชน ได้แก่ เด็กหญิงณัชชาฬวีร์ เตยะณะเวชกุล นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประเภทบุคคล ได้แก่ พระครูปทุมวรคุณ เจ้าอาวาสวัดหงษ์ปทุมาวาส และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดบ่อทอง (ทุ่งนามอญ) และจากนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จะเสนอรายชื่อผู้ได้รับการจัดเลือกส่งไปยังกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับกระทรวง เสนอชื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป