24/06/2024

ร้อยเอ็ด…โหวดพิฆาต…ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลพลังบุญ สานฝันเพื่อน้องเยาวชนคน101 ครั้งที่1

ร้อยเอ็ด…โหวดพิฆาต…ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลพลังบุญ สานฝันเพื่อน้องเยาวชนคน101 ครั้งที่1

วันนี้(10 มิถุนายน 2567) เวลา 17.30น. ณ ร้านกาแฟแม่ตะเคียน วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร) จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รายการ เดิน-วิ่งการกุศลพลังบุญ สานฝันเพื่อน้องเยาวชนคน101 ครั้งที่1 ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยมีพระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร) เมตตาเป็นประธานในการประชุม

วัตถุประสงค์เพื่อระดมทุน เป็นทุนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆของชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร) เช่นโครงการ1อำเภอ 2 นักฟุตบอลลูกหลานคนร้อยเอ็ด-โครงการเปิดคลีนิกสอนฟุตบอล มอบอุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ให้เด็กและเยาวชนทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด- โครงการฝึก/อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล(โค้ช) 1อำเภอ1โค้ชฟุตบอล -โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล เป็นต้น
อนาคตชมรมฯมีเป้าหมายที่จะก่อตั้งสโมสรฟุตบอลของคนร้อยเอ็ดเพื่อคนร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ “สโมสรร้อยเอ็ดซิตี้( ฉายาโหวดพิฆาต” โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร)” ทั้งนี้เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนลูกหลานคนร้อยเอ็ดที่จะพัฒนาทักษะ เทคนิค เทคติก ต่อยอดในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆรุ่นหลังได้เดินตามรอยต่อไป

ทั้งนี้เกิดจากการฝึกฝน บ่มเพาะของชมรมฯ โดยสโมสรดังกล่าวมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 20 อำเภอเป็นเจ้าของร่วมกัน ช่วยกันผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนลูกหลานเยาวชนคนร้อยเอ็ด เด็กนักฟุตบอลคนร้อยเอ็ดเป็นหลัก ผู้ฝึกสอน(โค้ช)คนร้อยเอ็ดเป็นหลัก ประธานสโมสรคนร้อยเอ็ด(โดยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก องค์อุปถัมภ์ชมรมฯและกรรมการบริหารชมรมฯเป็นหลัก)
พระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร) เมตตาดำริว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในครั้งนี้ ครูบาอาจารย์ทุกท่านเห็นดีเห็นงามและเห็นชอบด้วยทุกประการโดยเฉพาะพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร) องค์อุปถัมภ์ชมรมฟุตบอลฯท่านอยากจะเห็นเยาวชนคนร้อยเอ็ดได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด การที่ทางชมรมฯมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ส่งเสริม และสนับสนันลูกหลาย เยาวชนคนร้อยเอ็ดให้ได้มีอาชีพด้านการกีฬา ไม่เป็นปัญหาของสังคมเป็นเรื่องที่ดีงาม ชมรมฯดำเนินด้วยการเอาจิตอาสา และเสียความสละเป็นที่ตั้ง

ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมได้ พรีเซนต์รูปแบบการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการวิ่ง แบบเสื้อ แบบเหรียญที่ระลึก วันเปิดรับสมัครต่างๆชมรมทำการบ้านมาดีมากชื่นชมในความตั้งใจจริง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ทุกอย่างลงตัวให้ชมรมดำเนินการตั้งคณะทำงานของชมรมฯ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ท้องที่ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเมตตา ความร่วมมือ “ลุยเลย” พระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร) องค์อุปถัมภ์ชมรมจิตอาสาพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน101 เมตตาให้กำลังใจ

โอกาสนี้นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร) ได้ขอมติในที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ที่ประชุมพิจารณาในการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาช่วยกิจการของชมรมในวาระที่จะถึงนี้(กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ) ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมดังต่อไปนี้ 1.นายณฐกร ขามกุลา เป็นประธาน 2.นายกังวาน แก้วลาย เป็นรองประธานคนที่1 3.นางสาวพรรณิภา โภคา เป็นรองประธานคนที่2 4.ว่าที่ร้อยตรีโกสิทธิ์ วันโพนทอง เป็นเลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ 5.นายเอกลักษณ์ ศรศักดา เป็นเหรัญญิก 6.นางลำไพร แวงเกตุ เป็นปฎิคม 7.นายสุรเชษฐ์ ผ่านสถิน เป็นนายทะเบียน 8.นางสาวนพมาศ โภคา เป็นกรรมการ 9.นางสาววศยา เอกวิลัย เป็นกรรมการ 10.สิบเอกธนกฤษณ์ พุฒป่า เป็นกรรมการ 11.นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ เป็นกรรมการ 12.นายวุฒิชัย อังคะนาวิน เป็นกรรมการ 13.นายสมพงษ์ บุตรชน เป็นกรรมการ 14.นายกฤตนัย วงศ์อัศวธาดา เป็นกรรมการ

 

อนึ่งที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนผู้ทำหน้าที่เปิดบัญชีงานเดิน-วิ่งการกุศลฯจากเดิมนายยุทธ ยมรัตน์ เป็นนายวุฒิชัย อังคะนาวิน เพื่อความคล่องตัวในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและการกุศล และมีมติให้ขอความอนุเคราะห์ เมตตาจากท่านที่ปรึกษาชมรมฯให้ช่วยประสานความร่วมมือประสานงานกับผู้ใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดและส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯตามความเหมาะสม และโอกาสที่อำนวย
นายณฐกร ขามกุลา กล่าวในช่วงท้ายว่ากราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระครูธรรมธร ประกาศิต(อ.คิง ชุตินุธโร) ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ องค์กรเล็กๆของพวกเราทุกคนกำลังจะสร้างนวัตกรรมใหม่โดยเน้นการเสียสละและจิตอาสานำการทำงานทุกคนทุกตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญ สามัคคีคือพลัง ขอความร่วมมือทุกท่านเราจะสู้ไปด้วยกันเพื่อลูกหลานเราคนร้อยเอ็ด สู้ สู้ นายณฐกร กล่าวในที่สุด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689
หอย นักข่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป