12/07/2024

ฉะเชิงเทรา-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการสภาวัฒนธรรม

ฉะเชิงเทรา-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการสภาวัฒนธรรม

 

วันนี้ 13 มิถุนายน 2567 ที่ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ชั้น4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายจิตติน ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและสภาวัฒนธรรมอำเภอให้มั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาคมธุรกิจอาหาร และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายเริงชัย ศรีคชา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวคำรายงาน

โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาวัฒนธรรมอำเภอ ให้มั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นี้ขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และสื่อมวลชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ ในการ ขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อเกิดพลังในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราให้คงอยู่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการสืบทอดองค์ความรู้ต่อไปอย่างยั่งยืนตลอดจนเพื่อการพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ของชุมชน ก่อเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

โดยกิจกรรมประกอบด้วย
1 การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดมรด ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่น” โดย นางบุญมี ศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้าอาหารของจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 การบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดมรด ภูมิปัญญาด้านอาหารของสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงาน องค์กะเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง” โดย ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรรและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ฉะเชิงเทรา

 
3 บรรยายในหัวข้อ “แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมนูอาหารประจำถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและ อัตลักษณ์ความเป็นไทย(Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “1จังหวัด 1เมนู เชิดชูอาหารถิ่น”โดย นางพวงผกา วิมลภักตร์ วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 การสาธิตทำอาหาร จำนวน๒ รายการ ได้แก่
1) ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ โดย นางสาวฐิรกานต์ มะลิช้อน
2) ขนมตาล โดย นางสาวมธุรส พูลสุวรรณ
การนี้ได้รับเกียรติจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับ ผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่น ผู้ประกอบการด้านอาหาร สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 80 คน

#ฉะเชิงเทรา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป