24/07/2024

สตูล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย.น้อย จังหวัดสตูล ประจำปี 2567

สตูล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย.น้อย จังหวัดสตูล ประจำปี 2567

 


วันนี้ 19 มิ.ย. 67 ที่หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย.น้อย จังหวัดสดูล ประจำปี 2567 โดยมีนายแพทย์ถนัด อาวารุลหัก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนแกนนำ อย. น้อย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสตูลโดยได้รับความร่วมมืออันดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเครือข่ายแกนนำ อย.น้อย จากสถานศึกษาแต่ละแห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ได้ร่วมบูรณาการความรู้ ผนวกกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้บริโภคทั้งในโรงเรียน ขยายสู่ระดับชุมชน

โดยปัจจุบันจังหวัดสตูล มีจำนวนสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโรงเรียน อย. น้อย จำนวน 45 แห่ง โดยมีสถานศึกษาต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งได้รับผลการประเมินโรงเรียนที่มีกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อยพลัส ระดับประเทศ อีกทั้งได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ (Best Practice) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถือเป็นสถานศึกษาแห่งความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างการดำเนินงาน อย. น้อย ที่ดีแก่สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสตูล

 

ทั้งนี้การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากต้นแบบที่ดี จึงเป็นที่มาของการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย. น้อย จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและบุคลากรภาคการศึกษา ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดสตูล จำนวน 250 คน มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน อย. น้อย จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2567

 

นอกจากนี้มีการบรรยายวิชาการในหัวข้อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยและการจัดการข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และหัวข้อการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน อย.น้อย ของโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ตลอดจนการจัดนิทรรศการสื่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมกับโรงเรียนแต่ละแห่งด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป