21/07/2024

แม่ฮ่องสอน-พช.แม่ฮ่องสอน อบรมการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ BCG

แม่ฮ่องสอน-พช.แม่ฮ่องสอน อบรมการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ BCG
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชำนาญ สมบูรณ์ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวอัณณ์ชญากร สุขเกษม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวกัญญาณัฐ เชยชุ่ม นักวิชาการพัสดุ จัดอบรมกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับผู้ประกอบในท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 41 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ จำนวน 1 คน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ กลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่มๆละ 3 คน ประชาชนผู้สนใจด้านอาชีพ จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง BCG และฝึกปฏิบัติการร้อยลูกปัด และการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติ (เปลือกใบประดู่ ใบต้นสัก ใบยูคาลิปตัส)
ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร. อภิชัย ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 พร้อมด้วยนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง นายสมนึก คำใจหนัก ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และว่าที่พันตรี รณยุทธ์ มโนวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง ได้พบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และได้แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิด BCG

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป