21/07/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการซักซ้อมแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ประจำปี 2567

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการซักซ้อมแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ประจำปี 2567

 

 

  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการซักซ้อมแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพระนเรศวร อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

     

ร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เพิ่มพูนความรู้ เกิดความเข้าใจทราบถึงวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมการรับฝึกอบรมจำนวน 70 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คุณอาทิตยา พยาบาล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน การจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป