21/07/2024

ลำพูน – พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลำพูน

ลำพูน – พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลำพูน

 

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดลำพูน เพื่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อไปประกอบพิธีจัดทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยจะมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ , พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูน นำไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครฯ ต่อไป

   

น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ถือเป็น 1 ใน 7 แห่ง ที่ได้มาจากแม่น้ำ และแหล่งน้ำสำคัญ และเป็นสิริมงคลของประเทศ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดลำพูน นำไปใช้ประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ และบ่อน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ได้ถูกกำหนดให้เป็นน้ำสำหรับสรงพระบรมธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ประชาชนจังหวัดลำพูนให้ความเคารพนับถือ ใช้เป็นน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 4 ครั้ง ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2493 ล่าสุด ครั้งที่ 4 ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 พุทธศักราช 2562 เป็นต้น

   

นอกจากนี้ เคยใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จำนวน 4 ครั้ง อีกด้วย

เป็นการสอดคล้องกับประเด็นแนวทางการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางที่ 4.7 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝั่งและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป