22/07/2024

ยโสธรสีสันต์แข่งขันเด็กปั่นจักรยานซาไกเฉลิมพระเกียรติ

ยโสธรสีสันต์แข่งขันเด็กปั่นจักรยานซาไกเฉลิมพระเกียรติ

 

 
วันที่ 5 ก.ค.67 ที่ลานอเนกประสงค์ (ฝ่ายปูตา) บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (BalanceBike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น

 

นางนันทิญา พูลทวี นายอำเภอทรายมูลกล่าวว่าตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรงและพัฒนาระเบียบ กติกา ด้วยกิจกรรมขาไถ (Balance Bike) และจังหวัดยโสธร ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถและจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทางอำเภอทรายมูล ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมจักรยานขาไถขึ้นมา โดยมีผู้ปกครองส่งเด็กเล็กเข้าแข่งขัน รุ่นอายุ 3 ปี อปท.ละ 4 คน โดยแยกเป็นประเภท ชาย 2 คน และหญิง 2 คนรุ่น อายุ 5 ปี ชาย 5 คน หญิง 5 คนรุ่น อายุ 6ปี ชาย 5 คนหญิง 5 คน

 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลังกายร่วมกัน โดยการใช้จักรยานขาไถ (Balance Bike) ให้มีการพัฒนาการสมวัยรอบด้าน เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

0000000000000000000000000000000000000000
ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธรรายงาน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป