22/07/2024

พิษณุโลก องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชานุเคราะห์ โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงาน

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน รวมจำนวน 177 คน แบ่งเป็น ชาย 83 คน หญิง 89 คน ซึ่งมีนักเรียนที่อยู่ประจำพักนอน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าม้ง จำนวน 63 คน และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 ของนักเรียนทั้งหมด จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 21 คน โดยมีนางสาวนภัทรภร เย็นขัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน พัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ส่งเสริมสติปัญญา สังคม อารมณ์ ให้เหมาะสมตามวัย โดยให้ผู้เรียนฝึกใช้กระบวนการคิดและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม ผ่านการจัดห้องเรียนคุณธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครู และผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 

จากนั้น องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เป็นลำดับต่อไป

โรงเรียนประชานุเคราะห์ โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป