25/07/2024

ชุมพร – จัดการประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ และสีอะครีลิค (SAKURA ART CONTEST)

ชุมพร – จัดการประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ และสีอะครีลิค (SAKURA ART CONTEST)

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ชุมพร – บริษัท ชากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังให้ความสนใจจังหวัดชุมพร เป็นสถานที่จัดประกวดวาดภาพโครงการ SAKURA ART CONTEST ถือเป็นความโชคดีของจังหวัด ชุมพร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธาน การประกวดวาดภาพสีน้ำ (งานศิลป์ ครั้งที่ 2 )  ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ชั้น 3 โรงเรียน ศรียาภัย จังหวัดชุมพร พร้อมกับนายนวผลกันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย  คุณอภิชา ปัญญาอาจลง กรรมการผู้จักการบริษัทซากระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร เลขาศูนย์พัฒนาศิลปะ (ทัศนศิลป์) จังหวัดชุมพร  นางสุนทรี ภูทักษิณ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร รศ.นพดล เนตรดี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร ในนามของคณะทำงานจัดการประกวดวาดภาพสีน้ำ ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูง ที่ท่านกรุณาให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประกวดวาดภาพสีน้ำ ในวันนี้ตามที่จังหวัดชุมพร เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ด้าน ศิลปะพร้อมได้สนับงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการนิทรรศการงานศิลป์ บนแผ่นดินชุมพร (Chumphon Art Exhibition) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์ศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนศรียาภัย IWS (International Watercolor Society) ภาคใต้ และเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ได้ดำเนินการจัดประกวด วาดภาพครั้งที่๑ เมื่อวันที่๑๖ -๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ ชุมพร

โดยด้วย บริษัท ชายุระโปรคัดส์(ไทยแลนด์จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆและต้องการยกระดับการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีให้มีมาตรฐานระดับประเทศ มีความน่าสนใจ และอยากเห็น ศักยภาพของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้แสดงออกด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ จึงได้อัดโครงการ SAKURA ART CONTEST ขึ้น ในหัวข้อ  เขียนภาพทิวทัศน์ภาคไส้ (Landscape)  โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากโรงเรียนศรีสมภัย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านศิลปะให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในขังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ที่พบเห็น รวมถึงมุ่งหมายให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้ใช้สีที่มีคุณภาพทั้งสีโปสเตอร์และ สี อคีลิตซากระในการแข่งขัน ทั้งนี้สีโปสเตอร์ซากุระและ สีอะครีลิค ซากุระเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่กับเด็กนักเรียนและงานศิลปีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นสีที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้โครงการ SAKUIRA ART CONTEST ยังเป็นโครงการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งพื้นด้วย โครงการ SAKURAARTICONTEST ขอเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ช่วยให้เด็ก นักเรียนและเยาวชนไทยที่ชื่นชอบในงานศิลปะได้แสดงออกความสามารถ อย่างสร้างสรรค์ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนศิลปะในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เดียงต่อไป

 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ เปิดเผยว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ/และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง/ที่ได้มาเป็นประธาน/เปิดการประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์และสีอะครีลิค (SAKURA ART CONTEST) ในวันนี้ จังหวัดชุมพร/ เป็นจังหวัดที่ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์/มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์/ มีทะเล เกาะ ที่สวยงาม/ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ/ ประชาชนมีวิถีชีวิต ที่สงบสุข เรียบง่าย/มีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน/ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย/ ทำให้ iws (International Watercolor Society) ภาคใต้/ ได้เห็นความสำคัญจากต้นทุนเหล่านี้/ ซึ่งสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเยาวชน/ ให้เรียนรู้วิทยาการ ด้านต่าง 7/ และสามารถปรับตัวให้ก้าวทันสังคมโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลา/ จึงทำให้มีการจัดการประกวดวาดภาพสีน้ำ (งานศิลป์ครั้งที่๑) ในโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร เมื่อวันที่ ๑๖ -๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖/และจัดแสดงนิทรรศการงานศิลป์ ที่ผ่านมา / และครั้งนี้/ บริษัท ชากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังให้ความสนใจจังหวัดชุมพร เป็นสถานที่จัดประกวดวาดภาพโครงการ SAKURA ART CONTEST ถือเป็นความโชคดีของจังหวัด ชุมพร/ ที่มีทรัพยากรสมบูรณ์ มีคนเก่งและดี/ดังตัวอย่างนักเรียน และครู โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร/ ที่ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงทางด้านศิลปะ ระดับนาชาชาติ/ให้กับจังหวัดชุมพร/ และประเทศไทย สุดท้ายนี้/ กระผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย/โดยเฉพาะอย่างยิ่ง/ บริษัท ชากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่สนับสนุนงบประมาณ /โรงเรียนศรียาภัย อนุญาตให้ใช้สถานที่พร้อม บุคลากร/ทีมธนาคารสมองจังหวัดชุมพร ที่ให้คำปรึกษา หารือ/ ขอบคุณนายประสิทธิ์ เพ็ชรจร รองประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติประจำภาคใต้ เลขานุการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์) โรงเรียนศรียาภัย /ขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ที่เป็นหน่วยประสานงาน ร่วมขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน/และขอบคุณ ทุกภาคส่วน/ที่ทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์/

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป