20/07/2024

ตาก – อำเภอแม่สอด ส่งมอบจักรยานตาม “โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตาก – อำเภอแม่สอด ส่งมอบจักรยานตาม “โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด และนางลัดดาวัลย์ เพชรเศษ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมเป็นประธานส่งมอบจักรยานตาม “โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาด คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง เข้าร่วมรับมอบจักรยานดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการจากเหล่ากาชาดจังหวัดตากเป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมยึดมั่นในหลักการกาชาด มีหน้าที่บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส จึงได้ดำเนินการประสานโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอด พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ยากไร้ ด้อยโอกาส มีความต้องการใช้รถจักรยานเป็นพาหนะเดินทางไปเรียน โรงเรียนละจำนวน ๕ คัน ซึ่งทาง อ.แม่สอด ได้คัดเลือกโรงเรียน ๔ แห่ง ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่น ต.มหาวัน
๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ต.พระธาตุผาแดง
๓. โรงเรียน บ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตุผาแดง และ ๔. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา – ไพรวรรณ วรางกุร ต.พะวอ //////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป