21/07/2024

เพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอชนแดน

เพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอชนแดน

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีวาตภัย ด้านการดำรงชีพ ในพื้นที่อำเภอชนแดน โดยมี นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ประสบภัย เข้าร่วม

 

นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ประสบวาตภัย ดังกล่าว จึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อนุมัติเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีวาตภัย ด้านการดำรงชีพ ในพื้นที่อำเภอชนแดน ซึ่งมีผู้ประสบภัย จำนวน 110 ครัวเรือน วงเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 704,112 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 

ด้าน นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอชนแดน เกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ภัยสิ้นสุดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร อำเภอชนแดนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดภัย ได้เข้าสำรวจพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือราษฎร พบมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัย จำนวน 110 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอชนแดน เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป