21/07/2024

ปทุมธานี ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต่อยอดขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปีที่ 5

ปทุมธานี ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต่อยอดขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปีที่ 5

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมคณะสงฆ์ฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 จ.ปทุมธานี” ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 องค์กร เข้าร่วมฯ


คณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้ประสานความร่วมมือกับชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 จ.ปทุมธานีฯ พุทธสมาคม จ.ปทุมธานี ชมรมพุทธศาสตร์สากล ร่วมด้วย องค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ของ จ.ปทุมธานี ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 จ.ปทุมธานี” ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดขับเคลื่อนโครงการฯ หลังจากที่ได้ดำเนินงานงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2566 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีกระบวนการฝึกที่ชัดเจน มีการบูรณาการศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ลงสู่กิจวัตรในห้องเรียน และโรงเรียน อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านศีลธรรมร่วมกับวัด และชุมชน เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่เก่ง ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ


อีกทั้ง การดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 จ.ปทุมธานี” ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ ยังบูรณาการให้เข้ากับขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระยะขยายผลสู่โรงเรียน และชุมชน ของฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน “หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล” สำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง ของคณะสงฆ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ

เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ สร้างนิสัยรักความสะอาด สร้างวินัยเป็นคนมีระเบียบ ชื่อสัตย์ ตรงต่อเวลามีกิริยามารยาทสุภาพนุ่มนวลตามวัฒนธรรมไทย มีสัมมาทิฏฐิ จิตใจตั้งมั่นในศีล และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยเข้าชมรายละเอียดได้ที่ Facebook page: ห้องเรียนต้นแบบ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป