24/07/2024

เครือข่ายจังหวัดคุณธรรมเพชรบูรณ์ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือจ.กำแพงเพชร

เครือข่ายจังหวัดคุณธรรมเพชรบูรณ์ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือจ.กำแพงเพชร

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
นำภาคีเครือข่ายและคณะวิทยากรส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมงาน“งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2566” ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “สืบสานวิถีวัฒนธรรม สู่คุณธรรมที่สัมผัสได้”โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน มีนายชาธิป รุจนเสรี. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
กล่าวรายงาน ณ หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณณ์ กล่าวว่า การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 นับเป็นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ ระดับภูมิภาค ก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชม แชร์ เชียร์องค์กรชุมชนต้นแบบ จากการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมใน 5 เครือข่ายทางสังคม เกิดองค์ความรู้การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายทางสังคม 5 เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่ขยายผล
แก่จังหวัดอื่นได้ รวมถึงมีการประกาศยกย่องบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป


สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณธรรมในระดับองค์กร พื้นที่จังหวัด และระดับภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมสู่การปฏิบัติและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่ายและเพื่อบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม ส่งเสริมกระบวนการประกาศยกย่อง บุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม รวมถึงถอดบทเรียนแนวคิดจากประสบการณ์ สู่ความสำเร็จเผยแพร่ขยายผลในวงกว้าง

ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566พิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ปัจจัยและแนวทางสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ”
ส่วนวันที่ 31พฤษภาคม 2566 มีพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การบรรยายพิเศษ “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยและการสร้างระบบนิเวศน์คุณธรรมเชิงพื้นที่ ด้วยพลังบวก”
การเสวนาถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม โดยบทบาทของเครือข่ายทางสังคม
และการส่งมอบข้อเสนอนโยบายด้านคุณธรรมของสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ


พร้อม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชม แชร์ เชียร์ : ภาคีเครือข่าย โดยมีการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม พื้นที่ภาคเหนือ ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” โซนต่างๆ กว่า 40 บูธ ดังนี้ โซนแสดงนิทรรศการยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม และชุดความรู้ การขับเคลื่อนคุณธรรมโซนองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม โดยองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม 6 เครือข่าย ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชรโซนองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม โดยองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม สอดคล้องคุณธรรม 5 ด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และคุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ

มนสิชา คล้ายแก้ว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป