21/07/2024

เชียงใหม่-วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

เชียงใหม่-วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) พ.ศ.2557 ให้เกียรติมาเป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ
ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและ เพื่อความมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู”

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนนาฏศิลปเชียงใหม่ สังกัดกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2514 ต่อมา ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2521 และได้โอนมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ปัจจุบันมีอายุครบการก่อตั้ง 52 ปี

การจัดการศึกษา ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนตัน (ปรับปรุงพุทธศักราช 2562) และหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนใน 9 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์โขน นาฏศิลป์ละคร ปี่พาทย์เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย ดนตรีสากล คีตศิลป์สากล นาฏศิลป์พื้นบ้าน
ภาคเหนือ และดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือระดับปริญญาตรี จัดการศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ซึ่งมี 2 สาขา คือ สาขานาฏศิลป์ศึกษา สาขาและดนตรีศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 492 คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 73 คน

ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยฯได้ผลิตนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 52 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 83 คน และระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา จำนวน 25 คน และ สาขาดนตรีคีตศิลย์ไทยศึกษา จำนวน 7 คน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขานาฏศิลป์ศึกษา จำนวน 33 คน และ สาขาดนตรีศึกษา จำนวน 11 คน รวมนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 211 คน

สำหรับพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอัน
ดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และมีความมั่นใจในคำว่า” ศิษย์มีครู ” ปีการศึกษา 2565 มีบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนกิจการของวิทยาลัยฯ โดยได้บริจาคทุนทรัพย์ สำหรับเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 124 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 789,928 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาท) ซึ่งคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 141 ราย

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป