23/07/2024

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงลดมลภาวะที่เกิดจากฝุ่นละอองและหมอกควัน
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เมืองและชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวลดลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
โดยมีการเรียนรู้ขั้นตอน วิธีการปลูก บำรุงต้นไม้ พร้อมกับปลูกป่านิเวศ ตามทฤษฎีของ ศาสตราจารย์ดร.อาคิระ มิยาวากิ เป็นการปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงลดมลภาวะที่เกิดจากฝุ่นละอองและหมอกควัน
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 3 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก เพราะต้นไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ กล่างทิ้งท้าย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป