22/07/2024

เพชรบูรณ์-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เพชรบูรณ์-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศรีชมภู ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

โดยองคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการดำเนินงานในพื้นที่ 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ปี 2561 -2566 มีโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา มีจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 11 อำเภอ 408 ชุมชน ในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร 12 อำเภอ 172 ชุมชน รวม 2 จังหวัด 580 หมู่บ้าน และในปี 2566 มีจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 157 หมู่บ้าน

นอกจากนี้ องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ ทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และการขับเคลื่อนของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม จากนักศึกษาในภาพรวมการดำเนินโครงการ แผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2566 และการนำเครื่องมือวิศวกรสังคมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่จะทำให้นักศึกษาเห็นคุณค่าท้องถิ่น มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง เข้าใจภูมิศาสตร์สังคม มีกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยปราศจากความขัดแย้งอยู่ในระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดี

เวลา 13.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าพบปะพูดคุยกับผู้แทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ห้องประชุมองค์การนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา จากนั้นองคมนตรี ลงพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพืชอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว โครงการสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ : กลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุทับคล้อ โครงการชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ผ้า Ecoprint วิถีชีวิตบนผืนผ้า ชุมชนนาป่า นางั่ว และโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตระเวนชายแดน ที่เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าไปดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ในการยกระดับด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป