22/07/2024

สกลนคร -กรมทหารราบที่ 3 จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดฮู หมู่ที่ 4 บ้านกุดฮู ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์

สกลนคร -กรมทหารราบที่ 3 จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดฮู หมู่ที่ 4 บ้านกุดฮู ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
………………………………………………..

 

ที่ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พันเอก กัญญณัต ไชยโอชะ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 3 บรรยายให้ความรู้ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาการสร้างความรัก ความสามัคคี และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดฮู หมู่ที่ 4 บ้านกุดฮู ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการปลูกจิตสำนึก ให้น้องๆนักเรียนรวมถึงคณะครู ได้มองเห็นความสำคัญในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในเกียรติภูมิของชาติไทย สำนึกถึงความเป็นชาติไทย ที่มีเอกราชมาด้วย ความเสียสละ ทั้งเลือด เนื้อ และชีวิตของบรรพบุรุษไทย มาจนถึงทุกวันนี้

สร้างจิตสำนึก ตระหนักในความสำคัญของสถานบันพระมหากษัตริย์ มีความซาบซึ้งเกิดจิตสำนึกขึ้นในจิตใจของตนเองที่จะปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกที่ดี รู้รักสามัคคีเสียสละเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เกิดแรงจูงใจ มีความภาคภูมิใจส่งเสริมทัศนคติ รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ได้เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของไทยในอดีตจนถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงปกป้อง รักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน
**************************************

ภาพ/ข่าว พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร
เดวิท โชคชัย รายงาน 092-5259-777

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป