22/07/2024

พัทลุง-อบจ.พัทลุงจัดกิจกรรมการส่งมอบขยะอันตราย

พัทลุง-อบจ.พัทลุงจัดกิจกรรมการส่งมอบขยะอันตราย

เมื่อตอนสายวันนี้(ที่ 7) ที่กองสาธารณสุข อบจ.พัทลุง บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง นายสมชาย อินปาน รองนายก อบจ.พัทลุง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการส่งมอบขยะอันตราย ตามโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ซึ่ง อบจ.พัทลุงได้เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่เป็นของเสียอันตรายจากชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุง รวมทั้งการลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากของเสียอันตรายจากชุมชน

ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2466 นั้น ได้กำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงารการกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 80 ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการขยะอันตรายและนำส่งมายัง อบจ.พัทลุง เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเป็นอย่างดี ซึ่งทาง อบจ.พัทลุงได้เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินการมาต่อเนื่องทุกๆปี ในขณะที่ปริมาณขยะอันตรายก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยในปี พ.ศ.2565 มีปริมาณขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้มากถึง 17,407 กิโลกรัม และในโอกาสดังกล่าวนี้ทางด้านนายสมชายฯรอง นายก อบจ.พัทลุง ได้มอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบเตียงเฟาว์เวอร์ ที่นอนลมแบบลอน และรถเข็นชนิดนั่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของ อบจ.พัทลุง ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆของ จ.พัทลุงอีกด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป