26/07/2024

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นายวิศรุต ปู่เพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ
เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​2. กรณี นายสุพจน์ เตาะเจริญสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​3. กรณี นายวรโชติ สุคนธ์ขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชนแดน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​4. กรณี นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​5. กรณี นายไพบูลย์ ผลจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอทรายมูล เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​6. กรณี นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​7. กรณี นายบุญมี นิลถนอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอกระทุ่มแบน เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​8. กรณี นายธนวัฒน์ ทองโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอกระทุ่มแบน เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​9. กรณี นายชีวิน ปิยะทัศน์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

​​10. กรณี นางสาวสุภัสสร คล้ายแจ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​11. กรณี นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
อำเภอลาดยาว เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​12. กรณี นางสาววราธร อำนาคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสระบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​13. กรณี นายไสว วงษ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดลพบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​14. กรณี นายกัลป์ สะคำปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​15. กรณี นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดลำพูน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​16. กรณี นายพลากร พิมพะนิตย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

​​17. กรณี นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอยางตลาด เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​18. กรณี นายสุรพงษ์ พลซื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอกุฉินารายณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​19. กรณี นางสาวประภาลักษณ์ สิทธิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​20. กรณี นายธีระธนา ด่านพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอนาวัง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​21. กรณี นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​22. กรณี นายเสน่ห์ ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​23. กรณี สิบตำรวจตรี ชมชาติ กัปปะหะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​24. กรณี นายธนา กิจไพบูลย์ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​25. กรณี สิบเอก วิทน โชติเมืองปักสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2566

​​26. กรณี นายชนาธิป ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดแพร่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​27. กรณี นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​28. กรณี นายนิคม ระชินลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเพ็ญ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​29. กรณี นายรวีร สาราคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองหาน เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

​​30. กรณี นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอท่าม่วง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​31. กรณี นายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอไทรโยค เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​32. กรณี นางสาวลำยอง ยิ้มใหญ่หลวงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอบ่อพลอย เขตเลือกตั้งที่ 2จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​33. กรณี นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอสนามชัยเขต เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​34. กรณี นายพงษ์เทพ โรจน์วิรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
อำเภอธาตุพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

​​35. กรณี นายนาวิน นามเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอนาแก

เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครพนม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​36. กรณี นายสิรภ สมผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสกลนคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​37. กรณี นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
อำเภอสุไหงโก – ลก เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนราธิวาส ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​38. กรณี นายมะหามัด ฮามิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนราธิวาส ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​39. กรณี นายอุทัย มิ่งขวัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​40. กรณี นายอาทิตย์ สุวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

​​41. กรณี นายวีระ แนมมณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ลาออกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

​​

​​42. กรณี นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​43. กรณี นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​44. กรณี นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

​​45. กรณี นายสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ได้ลาออก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

​​46. กรณี นายสมเจตน เกตุวัตถานายกเทศมนตรีตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​47. กรณี นายยงยุทธ มั่นบุปผชาตินายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​48. กรณี นางสาวกาญจนา จังหวะนายกเทศมนตรีตำบลหลวงศิริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​49. กรณี นายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

​​50. กรณี นายศราวุธาผล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​51. กรณี นายโอภาส พรหมโคตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​52. กรณี นายถนอมศิลป์ ภิรมมาตรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

​​53. กรณี นายนิอุสมาน สะมะแอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ลาออก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

​​54. กรณี นายอาดิล หะยีอีแต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ลาออก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

​​55. กรณี จ่าอากาศเอก วุฒิพงษ์ เลิงภูบัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

​​56. กรณี นายสมนึก แคนยุกต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาตาล่วง เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566

​​57. กรณี นายวีระยุทธ มาลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม2566

​​

​​58. กรณี นายซ่ง แซ่ท้าว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1เมษายน 2566

​​59. กรณี นายอำนวย ยัยิ่งธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

​​60. กรณี นายดำรง พนาพิทักษ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​61. กรณี นางแสงสุรีย์ ดิบประโคน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

​​62. กรณี นายสุนันท์ คงชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิกุลออก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​63. กรณี นายสมพงษ์ สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​64. กรณี นายประสิทธิ์ ปัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา
เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

​​65. กรณี นายเรวัตร กาหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​66. กรณี นายกล้า ไชยพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

​​67. กรณี นายไพบูลย์ แก้วฝ่ายนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566

​​68. กรณี นายเดชณรงค์ ชมภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

​​69. กรณี นายบรรจง คูณป้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน2566

​​70. กรณี นางสาวนวลจันทร์ นามวงษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​71. กรณี นายติญะมาศ โททอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​72. กรณี นายบรรลือ แก้วอำรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

​​73. กรณี นางณัฏฐณิชา สุรินทร์ดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​

​​

​​74. กรณี นางวิภาดา อาภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เขตเลือกตั้งที่ 17 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​75. กรณี นายประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

​​76. กรณี นายบุญยัง สนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566

​​77. กรณี นายเอนก บุญบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

​​78. กรณี นางเกษราภรณ์ แก้วไสย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบเขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นางสาวชลิดา ปู่เพ็ง

​​2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายรัชเดช เตาะเจริญสุข

​​3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายศุภกฤต ตั้งเมืองทอง

​​4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายอัครินทร์ ภูอินอ้อย

​​5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอทรายมูล เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดยโสธร ได้แก่ นางเทียนทอง ชูรัตน์

​​6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายวีรธัชช์ ยิ่งพุทธิรัตน์

​​7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายยุทธนา จันจู

​​8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายสุธา ทรัพย์ศรี

​​9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่นางสาวกันตพัฒน์ ปิยะทัศน์ศรี

​​10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายไพฑูรย์ อินทร์นาง

​​11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายพัทธิยะ ชาวเวียง

​​12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสระบุรี ได้แก่ นายสุปิยะ คงสาหร่าย

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นายชวกร ศรีเจริญศิลป์

​​14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน ได้แก่ นายพรชัย ธารเที่ยงธรรม

​​15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดลำพูน ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ ชุนสิทธิ์

​​16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายเอกกฤษณ์สตาเขต

​​17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายจารุวัตร์ ภูมีเขียน

​​18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เอกบุตร

​​19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายพรชัย ประสมพืช

​​20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายประยุทธ ไชยแสง

​​21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสุรเชษฐ วงศ์น้อย

​​22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายชินกร ก๊อใจ

​​23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นางปาริชาติ จิระมณี

​​24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ ต๋วย คณานิตย์

​​25. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายบุรินทร์ นามโร

​​26. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์

​​27. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายสุรศักดิ์ พิทักษ์บ่อแก้ว

​​28. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเพ็ญ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายประเวทย์ บัวแก้ว

​​29. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองหาน เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายจักรพงษ์ แสนคำ

​​30. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง เขตเลือกตั้งที่ 4
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายธานาวัต การพานิช

​​31. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค เขตเลือกตั้งที่ 1
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายติณณภพ ไตรรัตนชัยกูล

​​32. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอบ่อพลอย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายมนัส ป้องกัน

​​33. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสนามชัยเขต เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายภานุพัฒน์ เพ็ดตะกั่ว

​​34. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอธาตุพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายประสงค์ กานิล

​​35. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอนาแก เขตเลือกตั้งที่ 3
จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล

​​36. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายหลักชัย หาญมนตรี

​​37. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอสุไหงโก – ลก เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายลุกมาน การียา

​​38. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายมูฮัมหมัดนุสรีเจ๊ะปอ

​​39. สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายธนภูมิ ตั้งสิทธิประเสริฐ

​​40. สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้แก่ นายสวัสดิ์ นิ่มนวล

​​41. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายวีรพงศ์ อินทร์นุช

​​42. นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายศราวุธ ศรีทันดร

​​43. นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้แก่ นางมารศรี ไชยต้นเทือก

​​44. นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายอาดิล หะยีอีแต

​​45. นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ นายปรีชา กุมภิโร

​​46. นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายลอองพยนต์

​​47. นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นายกิตติเดช ลานทอง

​​48. นายกเทศมนตรีตำบลหลวงศิริอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายไพฑูรย์ ชานนท์เมือง

​​49. นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
นายบุญมี จันทอง

​​50. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นางบังอร สุวรรณกูฎ

​​51. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางรักชนก สุทธิวรรณา

​​52. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายประจวบ สอนสูญ

​​53. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายมะรอเซะ มะแม

​​54. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายอดุล ดอเลาะ

​​55. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นางโกสุม คำแปง

​​56. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาตาล่วง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังได้แก่ นางบุญเรียง ทองตาล่วง

​​57. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้แก่
นางสาวนรินทร์พร มาติ

​​58. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้แก่
นางละเอียด ร่อนทอง

​​59. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายอานนท์ วงศ์บุญชัยเลิศ

​​60. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายบัณฑิตย์ พันธ์พลากร

​​61. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นายบุญจันทร์ สุขทวี

​​62. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิกุลออก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้แก่ นายไพศาล วงษ์ดี

​​63. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้แก่
นายมนตรี อินทรสุนทร

​​64. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายเกรียงไกร ศรีหาเมฆ

​​65. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายอภิวัฒน์ จิตรมั่น

​​66. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายชุมพล บุญชัย

​​67. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายเล่ง เขาภูเขียว

​​68. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางอิสรีพัชร์ทรัพย์มา

​​69. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายดนุสรณ์ เชาว์สุวรรณ

​​70. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายจำรัส แสงแดง

​​71. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางสาวจุฑารัตน์ ประจงไสย

​​72. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นางดวงรัตน์ ขนรกุล

​​73. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายประจบ โชติช่วง

​​74. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เขตเลือกตั้งที่ 17 อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายอุทัย ดวงน้อย

​​75. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายสวัสดิ์ สุกิน

​​76. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้แก่ นายสมพงษ์ สุทธิสถิตย์

​​77. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ นายภัทรพล ห้อยแสง

​​78. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน ได้แก่ นางนวรัตน์ เต็มปัน

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

—————————————–

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป