20/07/2024

ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่

ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่

ด้วย จังหวัดเชียงรายได้ประกาศ เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในตำบลแม่สลองใอำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 หมู่บ้าน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้ จำนวน 1 หมู่บ้าน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จำนวน 1 หมูบ้าน และตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายจำนวน 2 หมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลแม่สลองใน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านใหมโดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม2566

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลบ้านโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านใหมโดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลปอ เขตเลือกตั้งที่ 21 อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านใหมโดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลห้วยชมภู เขตเลือกตั้งที่ 4 และเขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านใหมโดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสมศักดิ์ เพเมียะ

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเวียงป่าเป้
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสิทธิชาติ หมอ

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เขตเลือกตั้งที่ 21 อำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสมบัติ คมศรโมกข์

4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสำราญ แซ่พร่าน

5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสมพงษ์แซ่ลี

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ​​

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป