21/07/2024

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

​​ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จำนวน 47 หน่วยเลือกตั้ง หลังพบว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ซึ่งแบ่งเป็น แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 31 หน่วยเลือกตั้ง
และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 16 หน่วยเลือกตั้ง โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหลังสุดจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเขตเลือกตั้ง จะต้องดำเนินการ ดังนี้

​​1. แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุดละ 9 คนประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 8 คน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่

​​2. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ สถานที่ที่กำหนด
ให้ทำการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้สมัคร
และพรรคการเมืองทราบ

​​3. แจ้งพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ให้ส่งผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตการณ์
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ 1 คนต่อคณะกรรมการนับคะแนนใหม่ 1 ชุด โดยให้แจ้งรายชื่อผู้แทนพรรคการเมืองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต ก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า 1 วัน

​​4. จัดเตรียมสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

​​ เมื่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุดนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว
ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จำนวน 3 ชุด ดังนี้

1. ปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด

2. ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้วจำนวน 1 ชุด

​​3. ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย จำนวน 1 ชุด

​​ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่
จำนวน 3 ชุแล้วปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 1 ชุด และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด

สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสายด่วน 1444

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป