24/07/2024

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 6 (ภาคกลาง)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 6 (ภาคกลาง)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 6 (ภาคกลาง) เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยแก่บุคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในภูมิภาค
และท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเช็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรคการเมือง การเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอก จังหวัดละ 4 คน และผู้ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังคำบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ “การปฏิรูปประเทศผ่านการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น และพรรคการเมือง” โดย รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทย” โดย รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ “การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง” โดย รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ “การพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำวิถีประชาธิปไตย”
โดย ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล “ผู้นำกับการบริหารยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน” โดย ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ “พลังทางสังคมกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” โดย ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ และ “ประเด็นร่วมสมัย
เรื่อง การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับ”
โดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ จะได้รับมอบวุฒิบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป