24/07/2024

ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 มติรับ 1 คดี เป็นคดีพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 มติรับ 1 คดี เป็นคดีพิเศษ

ในวันนี้ (วันพุธที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๖) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ได้มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ รวม 17 ท่าน
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้


1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ โดยเพิ่มเติมระยะเวลาฝึกอบรมในหัวข้อวิชา การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และเพิ่มหัวข้อวิชาการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน


2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. กำหนดให้คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นคดีพิเศษ


3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือแชร์ลูกโซ่ โดยเน้นการยึดทรัพย์สินเพื่อเฉลี่ยคืนผู้เสียหายควบคู่ไปกับการดำเนินคดีอาญา และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนให้เป็นรูปธรรม โดยฝ่ายปกครองและตำรวจจะมีบทบาทในการร่วมกันป้องกันปราบปรามมากขึ้น


4. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คดีความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2)
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จำนวน 1 เรื่อง คือ
กรณี รองผู้บังคับหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 210 ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ในค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อันอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 289

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป