23/07/2024

สุโขทัย-พช.สุโขทัย ตั้งเป้าทำ1ต้องได้มากกว่า1

สุโขทัย-พช.สุโขทัย ตั้งเป้าทำ1ต้องได้มากกว่า1

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรมการดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนสำหรับเขตตรวจราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะ สร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาชุมชน สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล : CDD SMART OFFICE ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

โดยมีนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดๆละ 1 คนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอๆละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน เพื่อ พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนภารกิจงานในหน้าที่และมีการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์งานนโยบายเชิงรุก สร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในเขตตรวจราชการที่ 17

ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายอลงกต สุขเกตุ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางเพ็ญนภา พุ่มสิโล ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ให้ข้อมูลและรายงานผลสำเร็จของโครงการฯเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับเนื้อหาวิชาที่ดำเนินการอบรมตลอดทั้งหลักสูตร ประกอบด้วย
– การบริหารงานโดยใช้เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล : CDD SMART OFFICE โดย พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย
– การฝึกปฏิบัติการใช้เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนางานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล : CDD SMART OFFICE
โดย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย


– แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในหัวข้อที่กำหนด โดย วิทยากรกลุุ่มจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
– การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟรกราฟฟิกผ่านแอฟลิเคชั่น
– การสร้างสื่อคลิปวีดีโอผ่านแอฟลิเคชั่น โดยวิทยากรบุคลากรภายนอก

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผอ. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และวิทยากรนำกระบวนการ ทำให้โครงการฯสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป