22/07/2024

สระบุรี/โรงพยาบาลสระบุรี ประชุมโครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและบุคคลนิรนาม

สระบุรี/โรงพยาบาลสระบุรี ประชุมโครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและบุคคลนิรนาม

นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุม โครงการ “พัฒนาระบบตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลละบุคคลนิรนาม โรงพยาบาลสระบุรี ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชนรวม 70 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในพื้นที่ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสระบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เครือข่ายหน่วยรับเรื่องอิสระจังหวัดสระบุรี ผู้แทนนายทะเบียนอำเภอ/เทศบาล มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ลิ้มสุธรรมชนนายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสระบุรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและบุคคลนิรนามโรงพยา บาลสระบุรี กล่าวถึงวัตถุ ประสงค์ ในการจัดการประชุมว่า เนื่องจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสระบุรี มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประซาชนด้านการรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข แต่เนื่องจากประชาชนบางรายยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้มีปัญหาค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการสังคมด้านอื่นๆ

จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและบุคคลนิรนาม จะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่ไม่มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลและสวัสดิการด้านอื่นๆ เป็นการทำงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นการช่วยเหลือบุคคลเป้าหมาย ที่จะขอรับการตรวจสารพันธุกรรมไม่ต้องเดินทางไกลและมีภาระค่าใช้จ่ายผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ การพัฒนาระบบการจัดเก็บสารพันธุกรรมตามระบบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานและภาเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักสังคมสงเคราะห์ เขต4 และเครือข่าย

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป