25/07/2024

สุราษฎร์ธานี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 มรภ.สุราษฎร์ธานี บริหารจัดการงานครอบคลุมทุกมิติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับการศึกษาพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

สุราษฎร์ธานี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 มรภ.สุราษฎร์ธานี บริหารจัดการงานครอบคลุมทุกมิติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับการศึกษาพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และทุกคณะ โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การพบผู้แทนนักศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้ โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่บุคลากรในพื้นที่ ร่วมรับทราบการดำเนินงานในการวิเคราะห์ปัญหาวางแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ท้องถิ่นเป็นการสนองต่อพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สัมฤทธิ์ผลและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทเด่นชัดด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นกลไกสำคัญการขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปยังโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การนำเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา วิศวกรสังคม และโรงเรียนเทศบาล 3 จากความรู้ความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่มีองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการวิชาการ สามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของจังหวัดได้อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีดีขึ้นอย่างแท้จริง ภายใต้ความร่วมมืออย่างมีเจตนารมณ์อย่างเดียวกันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต่อการทำงานเพื่อตอบสนองการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติ เพื่อยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมชมภาพวาดถนนศิลปะและพื้นที่การเรียนรู้วิถีฅนตลาดล่าง ณ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรเดช ส้มเกลี้ยง สุราษฎร์ธานี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป