26/07/2024

กาฬสินธุ์เสริมแกร่งฝึกไกด์เด็กจิตอาสานำเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว

เปิดอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา Junior Gide รองรับการเติบโตการท่องเที่ยวในชุมชนต่าง ๆ พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เสริมศักยภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดปัญหาเด็กติดเกมส์ ให้กับเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ชี้เป็นการปลูกฝังสำนึกรักบ้านเกิด

 


ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา Junior Gide ซึ่งจัดโดย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อ.สหัสขันธ์ บริษัทสหัสขันธ์ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล จำกัด ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจาก แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยมี ดร.อรรฆพร ก๊กค้างพลู อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์วนิดา อ่อนละมัย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่ 8 ขวบ – 16 ปี คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมอบรมกว่า 70 คน


ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อ.สหัสขันธ์ กล่าวว่า ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ อ.สหัสขันธ์ “สานต่อ พัฒนา สร้างพลังศรัทธาสู่เส้นทางท่องเที่ยวและรายได้ที่ยั่งยืน” ได้รับงบประมาณจาก แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา Junior Gide ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกช่วงเวลาของ อ.สหัสขันธ์ และสามารถถ่ายทอด เป็นนักเล่าเรื่องให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยมีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจากนี้จะมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อออกบริการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อ.สหัสขันธ์ เป็นพี่เลี้ยงและจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา ได้รับเมตตาจากพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รักษาการเจ้าคณะ อ.สหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เป็นประธานที่ปรึกษาฯ และสนับสนุนกิจกรรมเด็ก ๆ ต่อไป


สำหรับกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา มุ่งเน้นลดปัญหาเด็กติดเกมส์ การวางตัวให้เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ระหว่างเรียน โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกลุ่มมัคคุเทศก์ต้นแบบที่ผ่านการอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้ว เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำข้อปฏิบัติและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์ และในภาพรวมของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งโดยที่ผ่านมา อ.สหัสขันธ์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดทั้งปี


โดยปี 2566 คาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นเป็นปีละ 500,000 คนต่อปี จากการจัดกิจรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางราชการและภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดนักเล่าเรื่อง ผู้นำเที่ยว คอยแนะนำนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ ทั้งนี้ ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ได้เริ่มนำร่องท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “ผาแดงภูสิงห์” โดยมีเยาวชนเป็นนักเล่าเรื่องและคนนำทาง ที่สร้างรายได้ช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์ละ 1,000-2,000 บาท

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป