21/07/2024

สระบุรี/ซีพี-เมจิ มอบ โยเกิร์ตคุณภาพสูง เสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้กับประชาชน

สระบุรี/ซีพี-เมจิ มอบ โยเกิร์ตคุณภาพสูง เสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้กับประชาชน

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับมอบผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเมจิบัลแกเรีย จาก ซีพี-เมจิ เป็นมูลค่ากว่า 220,000 บาท
เพื่อส่งต่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้กับนักเรียน ประชาชน และหน่วยราชการต่างๆได้แก่ เรือนจำจังหวัด หน่วยงานสังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานพินิจฯ และชุมชนต่างๆในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายภูวนาถ โชคเพิ่มพูน ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ตาม “ปณิธานการเพิ่มคุณคุณค่าชีวิต”โดยเฉพาะด้านสังคม บริษัทได้ร่วมกับจังหวัดสระบุรี ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับ

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญพร้อมถ่ายทอดและต่อยอดแนวความคิดการพัฒนา การดูแลสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม แต่ไม่สามารถทำได้โดยลำพังได้ จึงมุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางควบคู่ไปกับการปลูกฝังพนักงานให้มีจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม/ดำรงค์์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป