23/07/2024

อยุธยา -ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” ขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

อยุธยา -ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” ขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมี พระเทพวัชรจริยาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูปัญญาวชิรคุณ เจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม พระครูปลัดจริยวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายประทีป การมิตรี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายไพรัตน์ เพชรยวน นายธีรศักดิ์ โฉมสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ถวายต้นหมันให้กับคณะสงฆ์ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยชุดลูกเสือเนตรนารี ชุดนักเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 20 คน ด้วย

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อเชื่อมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมภูมิปัญญาในการเลี้ยงชีพ การเป็นจิตอาสาเพื่อสังคม การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือสังคมให้เกิดความสุข สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน” ซึ่งมีพระสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาของไทยเป็นแกนนำผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและทุกภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนดูแลสังคมประชาชนคนไทย และชาติต่างๆ ให้มีความสุขกาย สุขใจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดฯ ได้บูรณาการภาคีเครือข่ายระหว่าง คณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้ประชาชนได้มีผักที่ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย เกิดสุขภาวะที่ดี และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ตามโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” โดยการมอบต้นไม้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 158 แห่งๆ ละ 1,000 ต้น รวมทั้งหมด 158,000 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นกล้าจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้

สุจินดา   อุ่นขาว    รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป