21/07/2024

บสย. เซ็นทรัลแล็บไทย ซินโครตรอน ยกระดับสินค้าเกษตร

บสย. เซ็นทรัลแล็บไทย ซินโครตรอน ยกระดับสินค้าเกษตร


นายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโอกาสสร้างความมั่งคั่งของ SMEs ไทย หัวข้อ “การพัฒนาสินค้าเกษตร และอาหารของ SMEs ไทย อย่างยั่งยืน ในทศวรรษที่ 21” โดยมี นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (เซ็นทรัลแล็บไทย) ร่วมงาน ณ ห้องประชุม 4-5 บริษัท ห้องปฏิบัติการ กลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เชิงวิชาการและการเงิน (Financial Literacy) สร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบคุณภาพ และรับรองมาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ยกระดับสินค้าภาคเกษตรและอาหารไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภายในงานผู้ประกอบการ SMEs ได้รับฟังการบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก เซ็นทรัลแล็บไทย บสย. และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน “การยกระดับสินค้าไทยด้วยมาตรฐานการทดสอบ” “เติมความรู้ด้านสินเชื่อและค้ำประกัน บสย.” และ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs ไทย ให้ก้าวไกลด้วยแสงซินโครตรอน” พร้อมบูธให้คำปรึกษาจาก 3 หน่วยงาน พร้อมมอบส่วนลดในการให้บริการ 15% / ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการ รับรองตรา Q Mark จากเซ็นทรัลแล็บไทย สิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกัน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs เข้มแข็ง (PGS10) จาก บสย. และ ส่วนลดค่าบริการ 25% สำหรับค่าเครื่องมือทดสอบจากศูนย์วิจัยแสงซินโครตรอน เฉพาะ 50 ท่านแรก ระยะเวลารับสิทธิ์ ระหว่าง 20 มิ.ย. 2566 – 30 ก.ย. 2566 นี้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป