19/07/2024

พิษณุโลก สภา อบจ.พิษณุโลก เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566

พิษณุโลก สภา อบจ.พิษณุโลก เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม 27 ท่าน และลาป่วย 3 ท่าน มี นายวีรวัฒน์ ปานแสง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ ส่วนฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะที่ปรึกษา เลขานุการนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วม และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯ ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ ประกอบด้วย นายวรพล ธนะศรีสืบวงศ์ สมาชิกสภาฯ เขต 5 อำเภอเมืองพิษณุโลก นายอดิศักดิ์ สิงห์โฉม สมาชิกสภาฯ เขต 1 อำเภอพรหมพิราม และนายศิลา ปัญจรี สมาชิกสภาฯ เขต 3 อำเภอนครไทย กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งได้แนะนำ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ


สำหรับในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญ คือ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1), ญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566, ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุง เป็นค่าครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,

ญัตติขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนราย นางสุธิตา นิลวัฒนา ในลักษณะลาภมิควรได้, รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ญัตติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์อาคารออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ญัตติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์รถพยาบาลฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หมายเลขทะเบียน กน 1353 พิษณุโลก และเรื่องอื่นๆ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป