23/07/2024

อยุธยา- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการเปิดหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมเกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภออุทัย

อยุธยา- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการเปิดหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมเกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภออุทัย

วันนี้ (23 มิ.ย.66) เวลา 09.00 น. ที่ โดมอเนกประสงค์วัดลุ่ม ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัดและภายในพื้นที่อำเภออุทัย ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาชน ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน รวมทั้งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ นำโดย พระเทพวัชรจริยาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราช ร่วมสนับสนุนการเกื้อหนุน “โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข อย่างยั่งยืน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้พบปะประชาชน และมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและศูนย์ประสานอาสาสมัคร พม. มอบรถเข็นนั่ง (วิลแชร์) จำนวน 1 คัน มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 50 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 55 ชุด มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบทุนการศึกษาจากองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ฯ จำนวน 30 ทุนๆละ 2,000 บาท รวม 60,000 บาท และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ จำนวน 3 ครอบครัว
โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เปิดเผยว่า การจัดโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยียน พบปะประชาชน เป็นกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการกลุ่มเปราะบาง (เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ) และผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ให้สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ในการเข้ารับบริการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน ในรูปแบบ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” “โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร์” โดยเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป