21/07/2024

จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

วันนี้ ( 21 มิ.ย.65 ) ที่โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาคม หมู่ 1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และผู้นำท้องที่ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน

โดยนำหน่วยบริการไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และการประชุมบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในภาพรวมในพื้นที่ได้อย่างยืนและมีประสิทธิภาพให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวกรวดเร็ว มุ่งเน้นให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง

รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทางการเกษตร พืชสวน พืชไร่ การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยให้กับเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านการตลาดและเทคโนโลยีเกษตรกรให้คำแนะนำความรู้ ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การวางระบบน้ำ ตลอดจนความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ภายในงานได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการแบบครอบคลุมทุกมิติอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความสะดวกในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมโครงการและมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาขอรับบริการจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป