19/07/2024

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

​​ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 วันที่ 17มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นายปรีชา กุมภิโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา
เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดบึงกาฬ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

​​2. กรณี นายเชาว์ สุชลสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

​​3. กรณี นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

​​4. กรณี นางสายหยุด เขียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

​​5. กรณี นายวัชระ พรมคนซื่อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

​​6. กรณี นายพรชัย อินกอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

​​7. กรณี นายบุญมี จันทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

​​8. กรณี นายเมทวี แดงสกล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

​​9. กรณี นายอิทธิพล นาวินพัฒนรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

​​10. กรณี นายโสภณ สรรพศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 21เมษายน 2566

​​11. กรณี นาวาณุพัฒน์ ศรีสุวรรณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

12. กรณี นางสาวศิริพร จีนเจือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

​​13. กรณี นายบรรพต แก้วหนองยางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

​​14. กรณี นางกิจตจันทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

​​15. กรณี นายโกมล จุลอุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เขตเลือกตั้งที่ 4อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566

​​16. กรณี นายพิษณุ อุบลรัศมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

​​17. กรณี นายพลงเจ่ เกรียงไกรผลบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

​​18. กรณี นายศรีทร ใจชิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 5
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

​​19. กรณี นายประคอง ด่านคุ้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

​​20. กรณี นายชัยรัตน์ บุญไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

​​วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ นายสันติ คมขำ

​​2. สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาได้แก่ นายพิทักษ์ ทองสุกใส

​​3. นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้แก่ นายประเวศน์ พรมยืน

​​4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีได้แก่ นายทศพล ดอกไม้เพ็ง

​​5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมได้แก่ นายวีระพงษ์ แสงแก้ว

​​6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมได้แก่ นายรัศมี ธ.น.นัน

​​7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายสุกริต มอบมิตร

​​8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นายประสิทธิ์ วงษาก้อ

​​9. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง  อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้แก่นางสาวรัชนี นาแว

​​10. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายระพีพัฒน์ กตะศิลา

​​11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้แก่ นายคนอง แก้วอัมพร

​​12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นายธนเดช ขุนการินทร์

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ นายพีระ แก้วหนองยาง

​​14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ นางอินทร์รดี ศรีเดช

​​15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก ได้แก่ นายประวิทย์ เพาะบุญ

​​16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ นายพันพิมล สุภีแดน

​​17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นายทอง รัศมีแสงแก้ว

​​18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นางสาวพิไลวรรณเรือนมะกอก

​​19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางศิริมา ตรีแจ่ม

​​20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้แก่ นายวิเชียร ทับธานี

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป