25/09/2023

ชลบุรี-กรมอาชีวศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

ชลบุรี-กรมอาชีวศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8” (The 8th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project) โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานที่โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยมอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน ซึ่งนักเรียนและนักศึกษาจะได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และนักเรียน นักศึกษา จากต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบัน National Institute of Technology หรือสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น สถาบัน Institute of Technical Education สาธารณรัฐสิงคโปร์ สถาบัน Gyeongbuk Machinery Technical High School สาธารณรัฐเกาหลี และสถาบัน Institution of Diploma Engineers สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยนักเรียนและนักศึกษา จะได้แสดงศักยภาพทั้งด้านวิชาชีพและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้แบบ Project based Learning และนำเสนอผลงานระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อพัฒนาตนเองต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การบริหารจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบให้ทันกับยุคสมัย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ แบบสหวิทยาการที่เรียกว่า STAEM เข้าไปจัดการเรียนการสอนด้วย โดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั้งหมด 5 แห่งทั่วประเทศ

You may have missed