01/10/2023

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
วันนี้(23 สิงหาคม 2566)นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประธานฯแจ้งที่ประชุมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐและระบบนามานุกรมเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำตัวชี้การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐในระดับพื้นที่ โดยสถิติจังหวัดฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชุดข้อมูลกลาง 4 ประเด็น ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ
จากนั้นร่วมพิจารณาแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ.2566 -2570 ฉบับสมบูรณ์ ผลการดำเนินงานการพัฒนาบัญชีสถิติทางการตามแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการและแผนที่กำหนดความรับผิดชอบ,ผลการวิเคราะห์สารสนเทศในรูปแบบ Visualization เพื่อตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 2 ประเด็น การพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม และ ส่งเสริมการเกษตรส้มโอ
กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป